www.novograd.osp-ua.info

Відділ ведення реєстру територіальної громади міської ради

 

Адреса:
вул. Соборності, 13
Начальник:
 Пастухова Інна Петрівна
Телефон:
2-02-69
 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ ведення реєстру територіальної громади
Новоград-Волинської міської ради

 
І. Загальні положення
 
1.1. Відділ ведення реєстру територіальної громади Новоград-Волинської міської ради (далі - відділ) є виконавчим органом міської ради, який підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови-начальнику фінансового управління міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядчими актами Житомирської обласної ради та Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями Новоград-Волинської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, що регулюють повноваження у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб на території міста, Статутом територіальної громади міста Новограда-Волинського, Регламентом Новоград-Волинської міської ради, Регламентом роботи виконавчих органів та виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради, а також цим Положенням.

1.3. Відділ не є юридичною особою. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Головним розпорядником коштів відділу є виконавчий комітет Новоград-Волинської  міської ради. Відділ володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених законодавством України.

1.4. Відділ взаємодіє з усіма відділами, управліннями, службами міської ради, з об’єднаннями громадян, а також з підприємствами, установами, організаціями міста при вирішенні питань, які відносяться до його компетенції.

1.5. Відділ має власну печатку, реєстраційні штампи та бланк.

ІІ. Основні завдання
2. Основними завданнями відділу є:
2.1. Реалізація державної політики у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб на території міста.
2.2. Формування та ведення реєстру територіальної громади.
2.3. Передача інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб до Єдиного державного демографічного реєстру.

ІІІ. Повноваження відділу
3. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Здійснює реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб, веде відповідні реєстраційні обліки у межах міста.
3.2. Формує та веде реєстр територіальної громади і є його розпорядником.
3.3. Здійснює обмін відомостями між реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи у разі її вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до іншої адміністративно-територіальної одиниці в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
3.4. Забезпечує передачу інформації та/або внесення у встановленому чинним законодавством порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб до Єдиного державного демографічного реєстру.
3.5. Надає відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради відомості про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців.
3.6. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері захисту інформації з обмеженим доступом.
3.7. Відділу заборонено збирати, вносити до реєстру та зберігати в базі даних реєстру відомості (персональні дані особи), не передбачені Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».
3.8. Обмін інформацією між відділом та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування здійснюється за письмовою згодою особи з метою надання їй адміністративних послуг. Передача персональних даних, внесених до реєстру територіальної громади, без письмової згоди особи може здійснюватись лише у випадках, передбачених законодавством.    
3.9. Готує проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету та  розпорядження міського голови в межах своїх повноважень.
3.10. Проводить та бере участь у роботі комісій, нарад, семінарів з питань, віднесених до основних завдань та функцій, визначених цим Положенням.
3.11. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки  та реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
3.12. Інформує населення про здійснення визначених законом повноважень.
3.13. Веде прийом громадян та розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, що належать до компетенції відділу.
3.14. Забезпечує тимчасове зберігання документів щодо звернень громадян в порядку і в терміни, передбачені законодавством.

IV. Права
4. В межах своїх повноважень відділ має право:
4.1. В установленому порядку одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ й організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для ведення реєстру і виконання покладених на нього завдань.
4.2. Складати адміністративні протоколи за вчинення особою правопорушення, визначеного у статті 197 КУпАП.
4.3. Вносити міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків  пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

V. Структура відділу та організація його роботи
5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Начальник звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.
На посаду начальника призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.
5.2. Начальник відділу підпорядкований, підконтрольний та підзвітний міській раді, її виконавчому комітету та міському голові.
5.3. Структуру та чисельність працівників відділу затверджує міська рада.
5.4. Діяльність відділу здійснюється на основі Положення про відділ, яке затверджується міською радою.
5.5.  Начальник відділу:
5.5.1. Здійснює безпосереднє керівництво відділом та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
5.5.2. Визначає завдання, складає посадові інструкції працівників відділу, розподіляє обов’язки між ними, контролює їх роботу, забезпечує у відділі дотримання вимог інструкції з діловодства, трудової та виконавської дисципліни; сприяє підвищенню професійної кваліфікації працівників відділу, ефективності їх роботи, просуванню по службі відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
5.5.3. Забезпечує взаємодію відділу з іншими виконавчими органами міської ради.
5.5.4. Готує та організовує підготовку проектів рішень, розпоряджень,  службових документів з питань, які відносяться до компетенції відділу.
5.5.5. Планує роботу відділу; звітує про його роботу перед міською радою.
5.5.6. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення діяльності відділу, роботи з ведення реєстру територіальної громади.
5.5.7. Відповідає за зберігання і використання печатки та реєстраційних штампів.
5.5.8. Розглядає в установленому порядку пропозиції, заяви і скарги громадян з питань, віднесених до компетенції відділу. 
5.5.9. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.
5.5.10. Здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.
5.6. Працівники відділу, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються начальнику відділу.
5.6.1. Працівники відділу зобов’язані дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, сумлінно і вчасно виконувати доручення начальника відділу та посадові обов’язки згідно з посадовою інструкцією.
5.6.2. Працівники відділу несуть відповідальність за несвоєчасне виконання завдань, передбачених цим Положенням, посадовими інструкціями в порядку, визначеному чинним законодавством.
5.7. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається на головного спеціаліста відділу.

VI. Відповідальність
6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, дотримуватися культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
6.2. Працівники відділу несуть відповідальність за неналежне виконання повноважень, покладених на відділ, у порядку передбаченому чинним законодавством України.
6.3. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.
VII. Заключні положення
7.1. Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.2. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, передбаченому законодавством України та Регламентом міської ради.


Секретар міської ради                                                                                                    О.А.Пономаренко
© Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua